IMMUNOLOGIYA, COVID-19 VA AKADEMIK R.M.XAITOV. TOSHKENTDA ROSSIYA VA O‘ZBEKISTON OLIMLARINING KONFERENSIYASI BO‘LDI

https://scientificrussia.ru/articles/immunologia-covid-19-i-nasledie-akademika-rm-haitova-v-taskente-prosla-konferencia-ucenyh-iz-rossii-i-uzbekistana