Sharkshunoslik (Oriental Studies)
Sharkshunoslik (Oriental Studies)

Editor in Chief, Doctor of Historical Science B.Abdukhalimov

100170, Tashkent, 81, M.Ulugbek Str. 
Institute of Oriental Studies Uzbek Academy of Sciences

Tel.: 2625277, 2625461
e-mail: uuvhs@globalnet.uz